Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi yayınladığı makalelerin konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Bu kapsamda derginin editörlük ve yayın süreçleri; Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (The World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Makale Basım Komitesi (The Committee on Publication) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publications Ethics-COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors-EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization -NISO), Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama (Directory of Open Access Journals-www.doaj.org/bestpractice) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

İntihal ve/veya kendinden aşırma tespit edilen yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Dosya yükleme sürecinde yazarların uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin vb.) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu diğer dosyalarla birlikte göndermeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilerek reddedilmektedir.

Yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Dergi editörler kurulu sorumlu tutulamaz. Yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Her makale için yazarlar, Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurup, makale ile birlikte dergiye göndermelidirler. Gönderilen makalede, telif hakkı devir formunda ismi belirtilmiş tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısının olması gerekir. Telif hakkı devir formunda imzası bulunanlar dışında yazar ismi eklenemez, yazar sırası değiştirilemez ve yazarlarından herhangi birinin ismi çıkartılamaz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üye ve görevlileri danışma kurulunun doğal üyeleridir. Yazılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi dışındaki hakemlere de gönderilebilir. Yayınlanmaya aday makaleler, yazarların ismi belirtilmeden hakemlere gönderilip görüşleri alınır. Makaleler hakemler tarafından özellikle bilimsel doğruluk, içerik, düzen ve dil açısından incelenir.

Editörler Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek, kısaltmak, biçimce düzenlemek veya düzeltmek üzere yazarına geri vermek ya da yayınlamamak yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilmiş yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri verilmez. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın/telif hakları Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne aittir. Dergide açık erişim politikası benimsenmiş olup, makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin resmi yayın organıdır. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez, fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.

ETİK SORUMLULUK

Derginin yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimini ve dağıtımını amaçlamaktadır. Sürecin bütün paydaşlarının (editörler, hakemler, yazarlar, araştırmacılar ve okuyucular) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. 

Editörler Kurulunun Sorumlulukları

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınlanması ve sonrasındaki süreçlerden editör kurulu sorumludur. Editör kurulu dergi ve basılan makalelerle ilgili kararları verirken tarafsız olarak ve kamu yararını düşünerek hareket ederler. Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt ederler. Editör kurulu makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler.

Editörler kurulu makalelerin alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini sağlarlar. Makaleyi değerlendirmek için gönderilen hakemlerle yazarlar arasında çıkar çatışması-çıkar birliği bulunup bulunmadığına dikkat ederler. Alan editörleri atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar ilişkisi içinde olmamalıdır. Gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunan editör, o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulur. Editör kurulu kör hakemlik, değerlendirme süreci ile yazarlar ve hakemlerle ilgili bilgileri her iki tarafa da ifşa etmezler. Yazarlar, makalelerin durumu ile ilgili bilgi talep ettiklerinde kör hakemlik sürecine zarar vermeden makale durumuna ilişkin bilgi verilir.

Makalelerde gönderi ve kabul tarihleri yayımlanır. Editörler kurulu dergiyi geliştirmek ve yayın kalitesini yükseltmek için çaba gösterir.

Hakemlerin Sorumlulukları

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi çift yönlü kör hakemlik ilkesi ile yürütülür. Hakemlerin yazarlar ile doğrudan iletişime geçmediği bu sistemde, hakemler makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme isteklerini dergi yönetim sistemi üzerinden editörler aracılığıyla yazarlara iletmektedir. Hakemlere yalnızca uzmanlık alanları ile ilgili makaleler gönderilir. Fakat, seçilen danışman, makalede yer alan araştırmanın uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünüyorsa veya bu makaleyi değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyorsa veya makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse, bu durumu ilgili editöre bildirerek, değerlendirme sürecinden çıkmalıdırlar. Hakemler makaleye ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür ve değerlendirmeyi nesnel, yansızlık içeresinde yapmalıdırlar. Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, ilgili editöre bilgi vermelidirler. Irk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inançlar, etnik köken, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemeli, sadece makalenin bilimsel yönlerini değerlendirerek karar vermelidirler. Hakemler, makaleleri değerlendirirken akademik ve yapıcı bir dil kullanmalı, hakaret içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri makalelerle ilgili görüşlerini kendilerine verilen süre içerisinde ilgili editöre iletmelidir. 

Yazar(lar)ın Sorumlulukları

Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsan veya hayvanlar üzerinde yapılan tüm anket, gözlem, girişimsel araştırma makalelerinde etik kurul izni gerekli olup, ayrıca katılımcılardan onam alındığı ve kurum izninin mevcut olduğu da belirtilmelidir. “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun davranılmalı, bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, makalenin gereç ve yöntem bölümünde etik sorumlulukları (etik kurul onamı, tarih ve numarası, kurum izni, katılımcılardan bilgilendirilmiş olur aldıklarını) belirtmelidirler. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını beyan etmelidirler. Olgu sunumlarında hastanın kimliği gizli tutulmalı, bilgilendirilmiş olur alındığı belirtilmeli ve hasta mahremiyetine uygun bir şekilde yazılmalıdır. Derlemelerden etik kurul onay belgesi istenmez ancak gerekirse yazardan “Etik Kurul Onay Raporu” talep edilebilir.

Yazar(lar)ın dergiye gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Benzerlik raporları iThenticate (http://www.ithenticate.com/) programı kullanılarak belgelenmelidir. Yazar(lar), makale yazımı sırasında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır. Makale, kitap veya dergilerde daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, şekil bulunuyorsa yazar(lar) ilgili yazı, tablo ve şekil telif hakkı sahibinden ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Yazar(lar) değerlendirmeye alınan makalelerle ilgili bilgi ve ham veri istendiğinde editöre sunmaya hazır olmalıdırlar. 

Yazarlar doğrudan çalışmayı yapan ve yazan kişiler olmalıdır. Yazar olarak listelenen her birey, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (International Commitee of MedicalJournalEditors - ICMJE – www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. Eğer yazarlık kriterlerini karşılamayan ancak katkı sağlayanlar varsa teşekkür bölümünde söz edilmelidir. Editörler kurulu bir “hediye yazarlığı” durumundan şüphelenirse, makale başka bir inceleme yapılmadan reddedilir. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde daha sonra yazar sırası değişikliği, yazar ekleme ve çıkarma işlemi istenmemelidir. Dergiye makale gönderen yazarların ORCID numaraları olmalıdır (https://orcid.org).

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), kapak sayfasında belirtmelidirler.

Çalışmalar aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurulmamalıdır. Başka bir dergide yayınlanmış çalışmayı Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne göndermemelidirler.

Top