-->

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH PRIMARY MONOCYMPTOMATIC NOCTURNAL ENURESIS AND THEIR PARENTS

15 Haziran 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: INVESTIGATION OF THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH PRIMARY MONOCYMPTOMATIC NOCTURNAL ENURESIS AND THEIR PARENTS

 

Makale Başlığı: PRİMER MONOSEMPTOMATİK NOKTÜRNAL ENÜREZİSLİ ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİNİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

 

Yazarlar / Authors:

Büşra İnal1* , Yeşim Bakar2 , Handan Ankaralı3 , Yusuf Öztürk4 , Nuriye Özengin5

 

1Araş. Gör., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

2Prof. Dr.,İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir

3Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, İstanbul

4Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Bolu

5Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 34-42, 15.06.2021

Abstract


This study aimed to compare the quality of life of children with primary monosymptomatic nocturnal
enuresis and healthy children, and the quality of life of parents of children with primary
monosymptomatic nocturnal enuresis and parents of healthy children. Thirty-five children with
primary monosymptomatic nocturnal enuresis and 34 healthy children and their parents were included
in this study. The physical and sociodemographic characteristics of the children were recorded. The
children’s quality of life was evaluated using the Continence Specific Paediatric Quality of Life
Measurement Tool. The parent’s quality of life was determined by Short Form-36. It was found that
there was negatively affected quality of life (p=0,001) in children with primary monosymptomatic
nocturnal enuresis in comparison with healthy children. The quality of life of the parents of the
healthy group was found to be worse (p=0,034) in the general health sub parameters than the parents
of children with primary monosymptomatic nocturnal enuresis group's parents, but other sub
parameters of quality of life were similar (p>0,05). As a result of this study, it was determined that
the quality of life of children with primary monosymptomatic nocturnal enuresis was worse than that
of healthy children. It was found that the quality of life of the parents was similar except for the
general health sub-parameter.


Keywords: Pediatric, Parents, Urinary incontinence, Quality of life

Özet

Bu çalışma, primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocuklar ile sağlıklı çocukların yaşam
kalitelerini ve primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların ebeveynleri ile sağlıklı
çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitelerini karşılaştırmayı amaçladı. Araştırmaya primer
monosemptomatik noktürnal enürezisli 35, sağlıklı 34 çocuk ve ebeveynleri dahil edildi. Çocukların
fiziksel ve sosyodemografik özellikleri kaydedildi. Çocukların yaşam kaliteleri Üriner İnkontinanslı
Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirildi. Ebeveynlerin yaşam kaliteleri Kısa Form- 36
ile belirlendi. Primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların sağlıklı çocuklara göre
yaşam kalitelerinin (p=0,001) daha düşük olduğu bulundu. Sağlıklı grubun ebeveynlerinin yaşam
kalitelerinin primer monosemptomatik noktürnal enürezisli grubun ebeveynlerine göre genel sağlık
alt parametresinde daha kötü (p=0,034), diğer parametrelerde ise benzer olduğu saptandı (p>0,05).
Bu çalışmanın sonucunda primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların yaşam
kalitelerinin sağlıklı çocuklara göre daha kötü olduğu saptandı. Ebeveynlerin ise yaşam kalitelerinin
genel sağlık alt parametresi hariç benzer olduğu bulundu.


Anahtar Kelimeler: Pediatri, Ebeveynler, Üriner inkontinans, Yaşam kalitesi

 

 

Top