-->

EXAMINATION OF INCONTINENCE AND PROLAPSUS KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE

29 Aralık 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: EXAMINATION OF INCONTINENCE AND PROLAPSUS KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE

 

Makale Başlığı: ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARIN İNKONTİNANS VE PROLAPSUS BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

 

Yazarlar / Authors:

Seda Yakıt Yeşilyurt1* , Elif Duygu Yıldız2 , Büşra İnal2 , Seda Ayaz Taş3 , Hatice Çankaya4 , Merve Başol Göksülük5 , Nuriye Özengin6

 

1Uzm. Fzt., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bolu

2Araş. Gör., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

3Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

4Dr. Fzt. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Refika Baysal Toplum Sağlığı/Sağlıklı Hayat Merkezi, Bolu

5Araş. Gör., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Bolu

6Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 63-69, 29.12.2021

Abstract


The aim of this study was to examine the incontinence and prolapse knowledge level of women with urinary incontinence. Ninety-six women with urinary incontinence with a mean age of 48.75±11.88 were included in the study. The physical and sociodemographic characteristics of the women, the presence of urinary incontinence, incontinence and prolapse knowledge levels were evaluated with the evaluation form, 3 Incontinence Questionnaires, Prolapse and Incontinence Information Questionnaire scales, respectively. While assessing the knowledge level of women, it was expected that they would score 80% or more on the incontinence subscale and 50% or more on the prolapse subscale for knowledge proficiency. As a result of the study, the incontinence knowledge level of women with urinary incontinence was determined as 66.6%, a value below the 80% threshold determined for the incontinence subscale. The level of prolapse knowledge of women was determined as 58.3%, just above the 50% threshold determined for the prolapse subscale. In this study, it was found that women's incontinence knowledge level was insufficient. It was determined that the level of prolapse knowledge was sufficient compared to the general population.


Keywords: Knowledge, Patients education, Urinary incontinence

Özet

Bu çalışmanın amacı üriner inkontinanslı kadınların inkontinans ve prolapsus bilgi düzeyini incelemekti. Çalışmaya yaş ortalaması 48.75±11.88 olan 96 üriner inkontinaslı kadın dahil edildi. Kadınların fiziksel ve sosyodemografik özellikleri, üriner inkontinans varlığı, inkontinans ve prolapsus bilgi düzeyleri sırasıyla değerlendirme formu, 3 İnkontinans Anketi, Prolapsus ve İnkontinans Bilgisi Anketi ölçekleri ile değerlendirildi. Kadınların bilgi düzeyleri değerlendirilirken bilgi yeterliliği için inkontinans alt ölçeğinden %80 ve üzeri, prolapsus alt ölçeğinden %50 ve üzeri puan almaları beklendi. Çalışma sonucunda üriner inkontinanslı kadınların inkontinans bilgi düzeyi %66,6 ile inkontinans alt ölçeği için belirlenen %80 eşiğinin altında bir değer olarak tespit edildi. Kadınların prolapsus bilgi düzeyi ise %58,3 ile prolapsus alt ölçeği için belirlenen %50 eşiğinin hemen üzerinde bir değer olarak belirlendi. Bu çalışma ile kadınların inkontinans bilgi düzeyinin yetersiz olduğu bulundu. Prolapsus bilgi düzeyinin ise genel populasyona göre yeterli olduğu belirlendi.


Anahtar Kelimeler: Bilgi, Hasta eğitimi, Üriner inkontinans

Top