-->

DETERMINING THE LEVELS OF COMPASSION OF NURSING STUDENTS DURING THE COVID-19 PROCES

29 Aralık 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: DETERMINING THE LEVELS OF COMPASSION OF NURSING STUDENTS DURING THE COVID-19 PROCES

 

Makale Başlığı: COVİD-19 SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 

Yazarlar / Authors:

Nehir Demirel1* , Hediye Utli2

 

1Öğr. Gör., Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

2Dr. Öğr. Üyesi, T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Mardin

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 70-82, 29.12.2021

Abstract


This research was planned as a descriptive and cross-sectional study in order to determine the compassion levels of nursing students and the affecting factors during the COVID-19 process. The population of the research consisted of 766 nursing students studying at a state and a foundation university. This study was carried out with 269 students who volunteered to participate in the research. “Student Introduction Form” and “Compassion Scale” were used to collect data. Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, corrected Bonferroni, and multivariate analysis of variance (MANOVA) test were used to evaluate the data. The mean age of the students was 21.27 ±3.05 years, 63.2% were women and 51.6% had clinical practice during the COVID-19 process. The mean score of the students' compassion scale was 95.62±16.72. It was determined that the level of compassion was affected by gender, place of residence, university, and class level. It was determined that there was no statistically significant difference between the total and subscale mean scores of the compassion scale according to clinical practice or not (p>0.05). However, a statistically significant difference was found between the clinical practice students' contact with the individual during the COVID-19 process and the mean score of the Compassion Scale (p<0.05). It was observed that the total mean score of the compassion scale was significantly higher in the participants who stated that they were indecisive to contact the individual, compared to the participants who evaluated the contact positive or negative (p<0.05). It was determined that the total mean score of the compassion scale was significantly higher than the participants who said that they were undecided about contacting the individual, positively and negatively (p<0.05). In this study, it was concluded that the compassion levels of nursing students were high during the COVID-19 pandemic process.


Keywords: Compassion, COVID-19, Nursing student

Özet

Bu araştırma, COVID-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel türde planlandı. Araştırmanın evrenini bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 766 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmaya katılmak için gönüllü olan 269 öğrenci ile bu çalışma gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Merhamet Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde MannWhitney U, Kruskal-Wallis, düzeltilmiş Bonferroni ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) testi kullanıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,27±3,05 yıl, %63,2’si kadındır ve %51,6’sı COVID19 sürecinde klinik uygulama yapmıştır. Öğrencilerin merhamet ölçeği toplam puan ortalaması 95,62±16,72’dir. Merhamet düzeylerini cinsiyet, yaşadığı yer, okuduğu üniversite ve sınıf düzeylerinin etkilediği saptanmıştır. Klinik uygulama yapma ve yapmama durumlarına göre merhamet ölçeği toplam ve alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ancak klinik uygulama yapan öğrencilerin COVID-19 sürecinde bireye temas etmesi ile Merhamet Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Bireye temas etmeye kararsız olduğunu ifade eden katılımcıların, temas etmeyi olumlu veya olumsuz olarak değerlendiren katılımcılara göre merhamet ölçeği toplam puan ortalamasının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu araştırmada, COVID19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin yüksek olduğu sonucu ortaya konmuştur.


Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hemşirelik öğrecisi, Merhamet

Top