-->

CRIMINAL TENDENCY IN MENTAL DISORDERS: REVIEW

29 Aralık 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: CRIMINAL TENDENCY IN MENTAL DISORDERS: REVIEW

 

Makale Başlığı: RUHSAL BOZUKLUKLARDA SUÇA YÖNELİM: DERLEME

 

Yazarlar / Authors:

Emre Ayar1* , Yeşim Ayar2

 

1Klinik Psk., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul

2Uzm. Hem., İstanbul Üniviersitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 83-91, 29.12.2021

Abstract


The relationship between psychological disorders and violence and criminal behavior has been researched throughout the years. In consideration of past and today, it has been suggested that there is a relationship between crime and psychological disorders in social rhetoric in the historical process. The number of studies conducted since 2000 proclaiming that the frequency of crime and violent behaviors committed by the individuals diagnosed with having psychological disorder is higher than the overall population has been increased. However, the risk associated with the criminal behavior is not the same for the entire types of psychological disorders. When there is a diagnosis of mental disorder and additional determinants such as past criminal history, alcohol-substance abuse or noncompliance with treatment, the tendency to delinquency is higher. On the other hand, it would not be inaccurate to consider that the criminal behavior of psychiatric cases is increasing in line with the increase in crime rates in the society. In this review study, it was aimed to analyze the crime relationship in the focus of schizophrenia, mood disorders, personality disorders and substance abuse, which have a high correlation between psychological disorders and crime.


Keywords: Forensic psychiatry, Crime, Mental health, Forensic psychology, Psychopathology

Özet

Ruhsal bozuklukların, şiddet ve suç davranışı ile ilişkisi yıllar boyunca araştırılmıştır. Geçmiş yıllara ve bugüne baktığımızda tarihsel süreçte toplumsal retorikte suç ile ruhsal bozukluklar arasında ilişki olduğu ileri sürülmüştür. 2000 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarda ruhsal bozukluk tanılı bireylerin suç ve şiddet davranış sıklığının genel popülasyona göre daha yüksek olduğunu bildiren çalışmaların sayısı artmıştır. Halbuki, ruhsal bozuklukların tümünde suç davranışı riski aynı değildir. Ruhsal bozukluk tanısı olup ek olarak geçmiş suç öyküsü, alkol-madde kullanımı veya tedaviye uyumsuzluk gibi belirleyici özellikler olduğunda suça yönelim daha fazladır. Öte yandan toplumdaki suç oranlarının yükselmesiyle birlikte psikiyatrik olguların suç davranışının da artmakta olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu derleme çalışmasında ruhsal bozukluklar ile suç arasında ilişki gücü yüksek olan; şizofreni, duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları ve madde bağımlılığı odağında suç ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:   Adli psikiyatri, Suç, Ruh sağlığı, Adli psikoloji, Psikopatoloji

Top