-->

THE LEVELS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS AND THE MAJOR PROBLEMS THEY FACE

29 Aralık 2021

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: THE LEVELS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS AND THE  MAJOR PROBLEMS THEY FACE

 

Makale Başlığı: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI BAŞLICA SORUNLAR

 

Yazarlar / Authors:

Ümmühan Yiğit1 , Simge Çoşkun2 , Hacer Alpteker3

 

1Araş. Gör.; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu

2Dr. Öğr. Üyesi; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu

3Öğr. Gör; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 92-101, 29.12.2021

Abstract


This study was conducted in a descriptive type in order to determine the intercultural sensitivity levels of nursing students and the problems they encounter in this regard. The data were obtained from 176 students studying in the nursing department of a university and volunteering to participate in the study. "Personal Information Form", "Intercultural Sensitivity Scale" and "Form of Intercultural Problems Encountered in the Caregiving Process" were used to collect the data. Analysis of study data was done with descriptive statistics such as number, percentage, mean and standard deviation. The mean age of the students participating in the study was 20.68±0.113 years, the majority (83.5%) were female and (67.6%) were in the second grade. Almost all of the students (95.5%) did not receive any training on intercultural nursing in nursing education. It was determined that the mean score (79.12±8.64) obtained from the Intercultural Sensitivity Scale was below the medium level. 65.2% of the students stated that for any reason (education, travel, living there, etc.) they have the opportunity to come together with people from other cultures. It was determined that they experienced various problems arising from cultural differences during their clinical practice. It is critical to develop the cultural sensitivity of nursing students in the delivery of health services. It is recommended to include intercultural education programs in the curriculum of nursing students, and to support students in developing their foreign languages and benefiting from abroad education opportunities.


Keywords:  Intercultural sensitivity, Culture, Nursing student

Özet

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ve bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 176 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve ‘‘Bakım Verme Sürecinde Karşılaşılan Kültürlerarası Sorunlar Formu’’ kullanılmıştır. Çalışma verilerinin analizi sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20,68±0,113 yıl olduğu, çoğunluğun (%83,5) kadın ve (%67,6) ikinci sınıfta öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin Tamamına yakını (%95,5) hemşirelik eğitiminde kültürlerarası hemşirelik ile ilgili bir eğitim almamıştır. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamasının (79,12±8,64) orta düzeyin altında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %65,2’si herhangi bir nedenle (eğitim, seyahat, orada yaşama vb.) başka kültürdeki insanlarla bir araya gelme fırsatı olduğunu belirtmiştir. Klinik uygulamaları sırasında kültürel farklılıklardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşirelik öğrencilerinin kültürel duyarlılıklarının geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Hemşirelik öğrencilerinin ders müfredatlarında kültürlerarası eğitim programlarına yer verilmesi, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye ve yurtdışı eğitim olanaklarından yararlanabilmelerine yönelik desteklenmeleri önerilmektedir


Anahtar Kelimeler:  Kültürlerarası duyarlılık, Kültür, Hemşirelik öğrencisi

Top