-->

PERSPECTIVE OF PHYSIOTHERAPY PRACTITIONERS REGARDING PAYMENTS MADE PER SESSION TO GROUP A and B PATIENTS IN PHYSIOTHERAPY

15 Haziran 2021

  Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Article Title: PERSPECTIVE OF PHYSIOTHERAPY PRACTITIONERS REGARDING PAYMENTS MADE PER SESSION TO GROUP A and B PATIENTS IN PHYSIOTHERAPY

 

Makale Başlığı: FİZYOTERAPİDE A VE B GRUBU HASTALARA SEANS BAŞINA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN FİZYOTERAPİ UYGULAYICILARININ BAKIŞI

 

Yazarlar / Authors:

Mehmet Sönmez

 

Öğr. Gör., Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Erzurum

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 10-23, 15.06.2021

Abstract


There is no study about the cost of Physiotherapy and Rehabilitation practices in A and B group
diseases and the relevance, awareness, and satisfaction of the health personnel making this
application about the balance of the session payments made by the Social Security Institution.
Therefore, there is a gap in this area. The aim of this study is to create an awareness by eliminating
this deficiency. This study was planned as a pilot qualitative and descriptive focus group study. This
study was conducted in Malatya Education and Research Hospital with 15 participants. A
questionnaire consisting of 8 questions was applied to the participants and their level of interest,
awareness and satisfaction regarding the inadequacy of the payments made per session in the
treatment of group A and B diseases were evaluated. The findings revealed that more than 70% of
the participants did not have the interest or awareness of the situation or partially had. In addition,
approximately 74% of the participants stated that they were content or partially satisfied. It was shown
that the health personnel performing the rehabilitation in group A and B diseases had not awareness
and interest regarding the costs, and also they had satisfaction from payments made for per session.

Keywords: Physiotherapy, Awareness, Cost

Özet

Literatür araştırıldığında A ve B grubu hastalıklarda gerçekleştirilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
uygulamalarına ilişkin maliyet ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan seans başı ödemelerin
dengesi hakkında bu uygulamayı yapan sağlık personellerinin ilgililik, farkındalık ve hoşnutluğuna
ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı bu alanda bir eksiklik vardır. Bu
çalışmanın amacı bu eksikliği gidererek bir farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışma nitel ve betimleyici
bir odak grubu pilot çalışması olarak planlanmıştır. Bu çalışma Malatya Eğitim ve Araştırma
hastanesinde 15 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 8 sorudan oluşan bir anket
uygulanarak A ve B grubu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hastalıklarının tedavisinde seans başına
yapılan ödemelerin yetersizliğine ilişkin ilgi, farkındalık ve hoşnutluk seviyeleri değerlendirilmiştir.
Bulgular katılımcıların %70 den fazlasının duruma ilişkin ilgi veya farkındalığa sahip olmadığını
veya kısmen sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcıların yaklaşık %74 ü bu durumdan
hoşnut veya kısmen hoşnut olduğunu belirtmişti. Sonuçlar gösterdi ki bu uygulamaları gerçekleştiren
sağlık personellerinin A ve B grubu hastalarda Fizyoterapi maliyetlerinin yapılan ödemelere göre
durumları hakkında ilgili veya farkında değillerdi, bu durumla ilgili önemli bir hoşnutsuzlukları da
yoktu.


Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, Farkındalık, Birim maliyet

 

Top