-->

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INDIVIDUAL INNOVATIVENESS AND ACADEMIC SUCCESS IN NURSING STUDENTS

15 Haziran 2021

 

   Makale ulaşmak için tıklayınız.

 

Article Title: INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INDIVIDUAL INNOVATIVENESS AND ACADEMIC SUCCESS IN NURSING STUDENTS

 

Makale Başlığı: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

Yazarlar / Authors:

Ganime Esra Soysal

 

Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 1-9, 15.06.2021

Abstract


This research was carried out to examine the innovation profiles of nursing students and to determine
the relationship between individual innovation levels and academic achievement. The universe of the
descriptive research was 661 students enrolled in a nursing department. The sample was determined
by disproportionate cluster sampling method and 510 (77,1% of all) students who provided complete
information were included in the study. The data were collected using the "Information Form" and
"Individual Innovation Scale" prepared by the researchers. The data were analyzed in a statistical
program using frequency-percentage, arithmetic mean, standard deviation, correlation, t test and
ANOVA tests. The average age of the students was 20,7±1,6 and 81,0% were women and 55,3% were
Anatolian High School graduates. 94.9% of the students had participated in a seminar and conference
before, but 85.9% did not attend it related to innovation and 96,7% did not take courses about
innovation. 25,9% of students were following social media accounts related to innovation. 30,6% of
the students had an innovative idea for daily life and 23.3% for nursing practices. The total innovation
scale score was 64,1±8,0. The students' level of innovation were low. When the individual innovation
scale mean scores were compared between the classes, there was a statistically difference between
the groups(
p≤0,001). The mean scores of the fourth (65,9±8,5) and third grade (65,9±9,9) students
were higher than second (63,2±7,2) and first grade (62,5±8,0) students. No statistically significant
relationship was determined between the students' innovation levels and their academic averages
(
p≥0,05). The results indicated that nursing students were skeptical (64,1±8.0), interrogator and did
not have sufficient knowledge about innovations. Despite the low level of innovation, a quarter of
them had an innovative idea for daily life or nursing practices. For this reason, it is recommended that
innovative courses take place in the curriculum.


Keywords: Individual innovation, Nursing, Academic Success, Innovation

Özet

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin yenilikçilik (inovasyon) profillerini incelemek ve bireysel
yenilikçilik düzeyleri ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile gerçekleştirildi.
Kesitsel ve tanımlayıcı tipte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, bir hemşirelik bölümüne kayıtlı
661 öğrenci oluşturdu. Örneklem, oransız küme örnekleme yöntemi ile belirlendi ve çalışmaya
katılmayı kabul eden ve eksiksiz bilgi veren 510 (tüm öğrencilerin %77,1’i) araştırma kapsamına
alındı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Bilgi Formu” ve
“Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler bir istatistik programında frekans-yüzde,
aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon analizi, t test ve ANOVA testleri kullanılarak analiz
edildi. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,7±1.6 olup, %81,0’i kadın, %55,3’ünün anadolu lisesi mezunu
olduğu görüldü. Öğrencilerin %94,9’u daha önce bir seminer ve konferansa katıldığı fakat %85,9’u
yenilikçilik/inovasyon ile ilgili seminer ve konferanslara katılmadığı ve %96,7’si yenilikçilik ile ilgili
ders almadığını bildirildi. Öğrencilerin %25,9’u sosyal medyada yenilikçilik ile ilgili hesapları takip
ettiğini, %30,6’sı günlük hayata yönelik, %23,3’ü hemşirelik uygulamalarına yönelik yenilikçi bir
fikri olduğunu belirtti. Araştırmada öğrencilerin bireysel yenilikçilik toplam ölçek puan ortalamasının
64,1±8,0 olduğu belirlendi.. Bireysel yenilikçilik puan ortalamaları sınıflar arası karşılaştırıldığında,
gruplar arası istatistiksel anlamlı farkın olduğu (
p≤0.001); dördüncü (65,9±8,5) ve üçüncü sınıf
(65,9±9.9) öğrencilerinin puan ortalamalarının; ikinci sınıf (63,2±7,2) ve birinci sınıf (62.5±8.0)
öğrencilerinin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmada öğrencilerin
yenilikçilik düzeyleri ile akademik ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki belirlenmedi
(
p≥0.05). Sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin aldıkları ölçek puanlarına (64,1±8,0) göre kuşkucular
grubunda oldukları, yeniliklere karşı sorgulayıcı, yenilikçiliğe ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip
olmadıklarını gösterdi. Yenilikçilik puan ortalamalrının düşük olmasına rağmen yaklaşık dörtte
birinin günlük hayata ya da hemşirelik uygulamalarına yönelik yenilikçi bir fikrinin olduğu görüldü.
Bu nedenle yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak derslerin öğretim programlarında yer
alması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: Bireysel yenilikçilik, Hemşirelik, Akademik Başarı, İnovasyon


 

Top